Med anledning av nyemissionen, har Bolaget upprättat prospekt, som godkänts av Finansinspektionen den 16 januari 2017. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.svenskabostadsfonden.se/sbf14 samt på Finansinspektionens hemsida www.fi.se.

Första handelsdag på NGM Nordic AIF av nyemitterade A-aktier beräknas vara den 13 mars 2017.

Villkor och tidsplan för nyemissionen i korthet:

·  Emissionen skall omfatta högst 2 000 A-aktier.
·  Emissionskursen är 50 500 kronor per aktie.
·  Emissionen kommer att tillföra bolaget högst 101 miljoner kronor.
·  Teckningstiden är 30 januari 2017 till och med 17 februari 2017.
·  Emissionsinstitut är Aqurat Fondkommission AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD, Lars Swahn, lars.swahn@svenskabostadsfonden.se, telefon 08 – 667 10 50, eller besök bolagets hemsida www.svenskabostadfonden.se/sbf14.

Denna information är sådan information som Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 januari 2017, kl.17:25.