Kommunikén omfattar perioden 1 januari till 31 december 2018.

•                    Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 479 200 KSEK (322 117).

•                    Hyresintäkterna ökade med 67 % till 31 987 KSEK (19 087).

•                    Driftnettot ökade med 110 % till 18 215 KSEK (8 655).

•                    Årets resultat efter skatt uppgick till 6 069 KSEK (5 829).

•                    NAV per A-aktie 51 312 kronor (51 247).

Kommentarer från VD

Under året har Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) ”Bolaget” genomfört två nyemissioner, som sammanlagt inbringat totalt 82 597 KSEK, vilket innebär att Bolaget totalt har rest 285 545 KSEK från starten sommaren 2016 till och med den 31 december 2018. Under året har Bolaget förvärvat fem fastigheter belägna i Huskvarna och Laholm, med en sammanlagd uthyrningsbar yta om 9 547 kvm. Bolaget äger sedan tidigare fastigheter i Kalmar, Karlskrona, Borgholm, Eslöv och Osby.

Vi känner oss väl tillfreds med det resultat som uppnåtts under året och med det fastighetsbestånd som vi idag innehar och ser fram emot att utöka det, samt att förvalta fastighetsportföljen på ett effektivt och lönsamt sätt för våra investerare.

Händelser efter räkenskapsårets utgång 

Styrelsen har den 27 februari 2019 fattat tilldelningsbeslut om 1 523 tecknade A-aktier uppgående till totalt ca 79,2 miljoner kronor i den nyss avslutade nyemissionen. Emissionen har genomförts i syfte att förvärva ytterligare hyresfastigheter, och med nu och tidigare intaget kapital, beräknas Bolaget kunna förvärva fastigheter för ca 300 miljoner kronor.

Bokslutskommunikén bifogas som separat bilaga.

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD, Daniel Gorosch, daniel.gorosch@svenskabostadsfonden.se mobil 076 148 51 03, eller besök Bolagets hemsida www.sbf14.se.

Denna information är sådan information som Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande torsdagen den 28 februari 2018, kl. 08.25.