Ökat antal aktier genom nyemission

Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) genomförde, med stöd av bemyndigande av extra bolagsstämma den 13 december 2016, nyemission riktad till privata och professionella investerare under februari månad 2017 och i emissionen tecknades 1 428 A-aktier som inbringande totalt 72,1 miljoner kronor.

Per den 31 mars 2017 uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 5 172, varav 2 500 aktier utgör stamaktier och 2 672 A-aktier. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 27 672, varav stamaktier motsvarar 25 000 röster och A-aktierna 2 672 röster.

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD, Lars Swahn, lars.swahn@svenskabostadsfonden.se, telefon 08 – 667 10 50, eller besök bolagets hemsida www.svenskabostadfonden.se/sbf14.

Denna information är sådan information som Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 31 mars 2017 kl. 08.25.