Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) har idag, via bolag, ingått avtal om förvärv av fastigheterna Rustmästaren 2 samt Rosengård 15 & 16 i Huskvarna. Fastighetsbeståndet innehåller 76 lägenheter samt fem lokaler och har en totalyta uppgående till 7 538 kvadratmeter. Förvärvspriset uppgår till cirka 118 miljoner kronor. Fastigheterna är till största delen byggda 1991/92. Fastighetsbeståndet förvärvas av dotterbolag till CA Fastigheter AB och tillträde beräknas ske den 28 mars 2018, givet att förbehåll och villkor i avtalet är uppfyllda.

Fastighetsbeståndet har inga vakanser idag, förutom sedvanliga omflyttningsvakanser.

Beståndet har förvärvats på en nivå som ligger inom prospektets krav på direktavkastning, det vill säga 3-6 procent. I och med detta förvärv är Bolagets hitintills intagna kapital i princip fullt investerat.

Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) äger efter detta förvärv fastigheter i Laholm, Osby, Borgholm, Eslöv, Karlskrona, Kalmar och Huskvarna, till ett totalt värde om cirka 440 miljoner kronor. Den totala ytan på Bolagets fastigheter uppgår till närmare 33 000 kvadratmeter.

–          Vi ser fram emot att förvalta detta väl underhållna fastighetsbestånd i en tillväxtregion, där ett av våra egna lokalkontor är beläget, vilket medför nära kontakt med våra hyresgäster, säger Lars Swahn, VD på Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ).

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD, Lars Swahn, lars.swahn@svenskabostadsfonden.se, telefon 08 – 667 10 50, eller besök bolagets hemsida www.svenskabostadfonden.se/sbf14.

Denna information är sådan information som Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande fredagen den 2 mars 2018 kl. 14.45.