Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) har sedan nyemissionen, som registrerades den 18 juli 2016, då 1 244 A-aktier emitterades till ett värde av 62,2 miljoner kronor, förvärvat fastigheter för cirka 134 miljoner kronor i Laholm, Osby och Borgholm. Den totala fastighetsytan uppgår till 14 307 kvm, vilket motsvarar ett genomsnittspris på cirka 9 400 kronor per kvm, och består av 164 lägenheter och 16 lokaler. Fastigheterna är till fullo uthyrda och i gott skick. Investeringarna följer de kriterier på fastigheternas direktavkastning om 3-6 procent som finns angivet i prospektet. Därmed är det tillförda emissionskapitalet enligt ovan i stort fullinvesterat.

I enlighet med emissionsprospektet godkänt och registerat av Finansinspektionen den 24 maj 2016, med total emissionslikvid uppgående till maximalt 300 miljoner kronor vid emission av

A-aktier, avser Bolaget att genomföra nyemission av A-aktier på utestående belopp, dvs högst uppgående till 237,8 miljoner kronor.

Avsikten med nyemissionen är att, enligt prospektet, förvärva ytterligare fastigheter till Bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD, Lars Swahn, lars.swahn@svenskabostadsfonden.se, telefon 08 – 667 10 50, eller besök bolagets hemsida www.svenskabostadfonden.se/sbf14.

Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) offentliggör ovanstående information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 16 november 2016, kl. 16.00.