Styrelsen i Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) har idag, med stöd av bemyndigande av årsstämma den 24 maj 2018, beslutat att öka aktiekapitalet med högst 232 600 kronor genom nyemission utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Styrelsens avsikt är att tillföra Bolaget kapital inom prospektets gränser för att förvärva ytterligare fastigheter.  Styrelsen kommer inom kort att inlämna emissionsprospekt till Finansinspektionen.

Transaktionsmarknaden, samt förutsättningarna för fortsatt goda fastighetsförvärv bedöms som attraktiva och därför har Bolaget fattat beslut om att genomföra en nyemission i syfte att öka antalet investeringar i hyresfastigheter.

Skälet för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen bedömer att det är till gagn för Bolaget, och därmed aktieägarna, att sprida investeringsmöjligheten och aktier till en bredare krets samt att uppnå uppsatta mål för fastighetsförvärv till Bolaget.

VILLKOR OCH TIDSPLAN FÖR NYEMISSIONEN:

·  Emissionen skall omfatta högst 1 163 aktier av serie A.
·  Emissionskursen är 51 500 kronor per aktie.
·  Emissionen kommer att tillföra bolaget högst 59 894 500 kronor.
·  Teckningstiden är den 1 oktober 2018 till och med den 26 oktober 2018.
·  Sista likviddag är den 8 november 2018.

· Emissionen vänder sig till allmänheten.
· De nya aktierna  berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen registrerats vid Bolagsverket.
· De nya aktierna  omfattas av inlösenförbehåll.
· Emissionsinstitut är Hagberg & Aneborn Fondkommission AB

Bolaget bildades våren 2016 och har genomfört fem nyemissioner sedan dess och förvärvat fastigheter i Laholm, Osby, Borgholm, Eslöv, Karlskrona, Kalmar och Huskvarna till ett totalt värde om ca 440 miljoner kronor med en total yta uppgående till ca 33 000 kvm.

Vi är nöjda med det fastighetsbestånd vi idag innehar och ser med tillförsikt fram emot att utöka denna fastighetsportfölj genom förvärv av väl underhållna fastigheter på intressanta tillväxtorter, kommenterar VD Lars Swahn.

Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) är noterat på NGM Nordic AIF.

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD, Lars Swahn, lars.swahn@svenskabostadsfonden.se, telefon 08 – 667 10 50, eller besök bolagets hemsida www.sbf14.se.

Denna information är sådan information som Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande måndagen den 20 augusti 2018 kl. 15.30