Styrelsen i Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) har idag, med stöd av bemyndigande av årsstämma den 31 maj 2017, beslutat att öka aktiekapitalet med högst 459 200 kronor genom nyemission utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Beslutet är i linje med tidigare prospekt, som registrerats hos Finansinspektionen. Enligt prospekt, samt tidigare publicerad information, är Bolagets avsikt att tillföra Bolaget kapital inom prospektets gränser för att förvärva ytterligare fastigheter.

Transaktionsmarknaden, samt förutsättningarna för fortsatt goda fastighetsförvärv bedöms som attraktiva och därför har Bolaget fattat beslut om att genomföra en nyemission i syfte att öka antalet investeringar i hyresfastigheter.

Skälet för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen bedömer att det är till gagn för Bolaget, och därmed aktieägarna, att sprida investeringsmöjligheten och aktier till en bredare krets samt att uppnå uppsatta mål för fastighetsförvärv till Bolaget.  

VILLKOR OCH TIDSPLAN FÖR NYEMISSIONEN:

·  Emissionen skall omfatta högst 2 296 aktier av serie A.
·  Emissionskursen är 51 500 kronor per aktie.
·  Emissionen kommer att tillföra bolaget högst 118 244 000 kronor.
·  Teckningstiden är 6 november 2017 till och med 24 november 2017.
·  Sista likviddag är den 7 december 2017.

· Emissionen vänder      sig till allmänheten.
· De nya aktierna berättigar till      vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som      infaller närmast efter det att nyemissionen registrerats vid Bolagsverket.
· De nya aktierna omfattas av      inlösenförbehåll.

Bolaget bildades våren 2016 och har genomfört tre nyemissioner sedan dess och förvärvat fastigheter i Laholm, Osby, Borgholm, Eslöv och Karlskrona till ett totalt värde om ca 253 miljoner kronor med en total yta uppgående till ca 22 000 kvm.

Vi är nöjda med det fastighetsbestånd vi idag innehar och ser med tillförsikt fram emot att utöka denna fastighetsportfölj genom förvärv av väl underhållna fastigheter på intressanta tillväxtorter, kommenterar VD Lars Swahn.

Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) är noterat på NGM Nordic AIF.

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD, Lars Swahn, lars.swahn@svenskabostadsfonden.se, telefon 08 – 667 10 50, eller besök bolagets hemsida www.svenskabostadsfonden.se/sbf14.

Denna information är sådan information som Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande tisdagen den 3 oktober 2017 kl. 11.45.