Nyemission av aktier i serie A med första teckningsdag 22 maj 2017

Styrelsen i Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) har idag, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 13 december 2016, beslutat att öka aktiekapitalet med högst 649 600 kronor genom nyemission utan företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Beslutet är i linje med tidigare prospekt, som registrerats hos Finansinspektionen. Enligt prospekt, samt tidigare publicerad information, är Bolagets avsikt att tillföra Bolaget kapital inom prospektets gränser för att förvärva ytterligare fastigheter.

Skälet för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen bedömer att det är till gagn för Bolaget, och därmed aktieägarna, att sprida investeringsmöjligheten och aktier till en bredare krets samt att uppnå uppsatta mål för fastighetsförvärv till Bolaget.  

VILLKOR OCH TIDSPLAN FÖR NYEMISSIONEN:

·  Emissionen skall omfatta högst 3 248 aktier av serie A.
·  Emissionskursen är 51 000 kronor per aktie.
·  Emissionen kommer att tillföra bolaget högst 165 648 000 kronor.
·  Teckningstiden är 22 maj 2017 till och med 16 juni 2017.
·  Sista likviddag är den 28 juni 2017.
·  Emissionsinstitut är Aqurat Fondkommission AB.

· Emissionen vänder      sig till allmänheten.
· De nya aktierna berättigar till      vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som      infaller närmast efter det att nyemissionen registrerats vid Bolagsverket.
· De nya aktierna omfattas av      inlösenförbehåll.

Bolaget bildades våren 2016 och har genomfört två nyemissioner sedan dess och förvärvat fastigheter i Laholm, Osby, Borgholm och Eslöv till ett totalt värde om ca 227 miljoner kronor med en total yta uppgående till 20 225 kvm. Beståndet har idag inga vakanser, förutom sedvanliga omflyttningsvakanser. Samtliga fastigheter i fonden har förvärvats på en direktavkastning på mellan 3-6 procent, vilket är i enlighet med fondens prospekt.

Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) är noterat på NGM Nordic AIF.

Vi känner oss väl tillfreds med det fastighetsbestånd vi idag innehar och ser med tillförsikt fram emot att utöka denna fastighetsportfölj genom förvärv av väl underhållna fastigheter på intressanta tillväxtorter, kommenterar VD Lars Swahn.

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD, Lars Swahn, lars.swahn@svenskabostadsfonden.se, telefon 08 – 667 10 50, eller besök bolagets hemsida www.svenskabostadfonden.se/sbf14.

Denna information är sådan information som Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 12 april 2017 kl. 15.00.