·  Nettoandelsvärde, NAV, för en aktie av serie A uppgick per den 31 december 2016 till 49 053 kronor.

·  Fastighetsbeståndet värderades per den 31 december 2016 till 133,9 miljoner kronor.

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD, Lars Swahn, lars.swahn@svenskabostadsfonden.se, telefon 08 – 667 10 50, eller besök bolagets hemsida www.svenskabostadfonden.se/sbf14.

Denna information är sådan information som Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande fredagen den 28 april 2017 kl. 13.15.