Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) bildades den 7 mars 2016 varför årsredovisningen och koncernredovisningen avser räkenskapsåret 7 mars – 31 december 2016. Bolaget är ett svenskt aktiebolag noterat på NGM Nordic AIF, och drivs i en fondliknande struktur som lyder under den europeiska fondlagstiftningen, L-AIF, ”Lagen om alternativa investeringsfonder”, med Svenska Bostadsfonden Management AB som AIF-förvaltare. Verksamheten består i att äga och förvalta svenska bostadshyresfastigheter. Fondens investeringshorisont uppgår till cirka sju år.

Nettoomsättningen under räkenskapsåret uppgick till 2,1 miljoner kronor och resultatet efter skatt till -0,6 miljoner kronor. Under 2016 har en nyemission tillfört bolaget 62 200 000 kronor och 298 nya aktieägare. Fastighetsinvesteringar har under 2016 genomförts i Laholm, Osby och Borgholm. Beståndet består av164 lägenheter och 16 lokaler samt en totalyta uppgående till 14 307 kvadratmeter. Fastigheterna marknadsvärderades per den 31 december 2016 till 133,9 miljoner kronor.

Styrelsen föreslår ingen utdelning för året som gått.

Bolagets finansiella målsättning är att, i samband med att fonden avvecklas, ha uppnått en genomsnittlig totalavkastning på eget kapital på cirka 6-9 procent per år. Av den genomsnittliga totalavkastningen beräknas cirka 2-3 procent delas ut årligen efter det att fonden har blivit fullinvesterad.

Årsredovisningen bifogas detta utskick och kan beställas från bolaget via mail till sbf14@svenskabostadsfonden.se eller per telefon 08 – 667 10 50.

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD, Lars Swahn, lars.swahn@svenskabostadsfonden.se, telefon 08 – 667 10 50, eller besök bolagets hemsida www.svenskabostadfonden.se/sbf14.

Denna information är sådan information som Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande fredagen den 28 april 2017 kl. 08.20.