Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) är ett svenskt aktiebolag noterat på NGM Nordic AIF, och drivs i en fondliknande struktur som lyder under den europeiska fondlagstiftningen, LAIF, ”Lagen om alternativa investeringsfonder”, med Svenska Bostadsfonden Management AB som AIF-förvaltare. Verksamheten består i att äga och förvalta svenska bostadshyresfastigheter.

· Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 479 200 KSEK (322 118)
· Hyresintäkterna ökade med 67 % till 31 987 KSEK (19 087)
· Driftnettot ökade med 110 % till 18 215 KSEK (8 655)
· Årets resultat efter skatt uppgick till 6 069 KSEK (5 829)
· NAV per A-aktie 51 321 (51 247)

Under året har Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) ”Bolaget” genomfört två nyemissioner, som sammanlagt inbringat totalt 82 597 KSEK, vilket innebär att Bolaget totalt har rest

285 545 KSEK från starten sommaren 2016 till och med den 31 december 2018. Under året har Bolaget förvärvat fem fastigheter belägna i Huskvarna och Laholm, med en sammanlagd uthyrningsbar yta om 9 547 kvm. Bolaget äger sedan tidigare fastigheter i Kalmar, Karlskrona, Borgholm, Eslöv och Osby.

Händelser efter räkenskapsårets utgång 

Styrelsen har den 27 februari och den 7 mars fattat tilldelningsbeslut i den nyss avslutade nyemissionen om totalt 1 619 tecknade A-aktier, som tillfört Bolaget cirka 84,2 miljoner kronor. Detta är den mest framgångsrika emissionen hittills för Bolaget. Emissionen har genomförts i syfte att förvärva ytterligare hyresfastigheter, och med nu och tidigare intaget kapital, beräknas Bolaget kunna förvärva fastigheter för cirka 300 miljoner kronor.

Årsredovisningen bifogas detta utskick och kan beställas från bolaget via mail till sbf14@svenskabostadsfonden.se eller per telefon 08 – 667 10 50.

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD, Daniel Gorosch, daniel.gorosch@svenskabostadsfonden.se, mobil 076 148 51 03, eller besök bolagets hemsida www.sbf14.se.

Denna information är sådan information som Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande onsdagen den 20 mars 2019 kl. 16.10.