Teckningsperioden för nyemissionen i Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) löpte ut fredagen den 15 juni 2018 och det preliminära resultatet, baserat på inkomna teckningsanmälningar, uppgår till ca 37,6 miljoner kronor, omfattande 738 A-aktier. Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ)  har tagit in totalt ca 240 miljoner kronor i denna och tidigare emissioner, och har idag  ett fastighetsvärde uppgående till ca 440 miljoner kronor. Nyemissionen har genomförts i syfte att förvärva ytterligare hyresfastigheter, och med det nu intagna kapitalet, beräknas Bolaget kunna förvärva ytterligare fastigheter för drygt 100 miljoner kronor, och därmed uppnå ett fastighetsvärde på ca 550 miljoner kronor.

Styrelsen i Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) har idag fattat beslut om tilldelning av 738 A-aktier. Avräkningsnotor skickas omgående ut av Bolagets emissionsinstitut Hagberg & Aneborn Fondkommission AB. Slutligt teckningsresultat kommer att offentliggöras efter att emissionen registrerats hos Bolagsverket. Nyemissionen har verkställts med stöd av bemyndigande från årsstämma den 31 maj 2017 och var villkorad till att omfatta högst 1 912 A-aktier till en emissionskurs på 51 000 kronor per A-aktie. Nyemissionen är i linje med prospekt registrerat hos Finansinspektionen den 28 maj 2018. Första handelsdag på NGM Nordic AIF av nyemitterade A-aktier beräknas vara den 24 juli 2018.

Enligt tidigare pressmeddelande har emissionskapital som tidigare tillförts Bolaget investerats i fastigheter i Laholm, Osby, Borgholm, Eslöv, Karlskrona, Kalmar och Huskvarna.

Vi är nöjda med det fastighetsbestånd vi idag innehar och ser med tillförsikt fram emot att utöka denna fastighetsportfölj genom förvärv av väl underhållna fastigheter på intressanta tillväxtorter, kommenterar VD Lars Swahn.

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD, Lars Swahn, lars.swahn@svenskabostadsfonden.se, telefon 08 – 667 10 50, eller besök bolagets hemsida www.sbf14.se 

Denna information är sådan information som Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande onsdagen den 20 juni 2018 kl. 11.30.