Teckningsperioden för nyemissionen i Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) ”Bolaget” löpte ut fredagen den 22 februari 2019 och det preliminära resultatet, baserat på inkomna teckningsanmälningar, uppgår till ca 79,2 miljoner kronor, omfattande 1 523 A-aktier. Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) har tagit in totalt ca 364 miljoner kronor i denna och tidigare emissioner, och har idag ett fastighetsvärde uppgående till ca 480 miljoner kronor. Nyemissionen har genomförts i syfte att förvärva ytterligare hyresfastigheter, och med det nu, och tidigare intaget kapital, beräknas Bolag kunna förvärva fastigheter för ca 300 miljoner kronor.

Styrelsen i Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) har idag fattat beslut om tilldelning av 1 523 A-aktier. Avräkningsnotor skickas omgående ut av Bolagets emissionsinstitut Hagberg & Aneborn Fondkommission AB. Slutligt teckningsresultat kommer att offentliggöras efter att emissionen registrerats hos Bolagsverket. Nyemissionen har verkställts med stöd av bemyndigande från årsstämma den 24 maj 2018 och var villkorad till att omfatta högst 1 826 A-aktier till en emissionskurs på 52 000 kronor per A-aktie. Nyemissionen är i linje med prospekt godkänt av Finansinspektionen den 21 januari 2019. Första handelsdag på NGM Nordic AIF av nyemitterade A-aktier beräknas vara den 29 mars 2019.

Enligt tidigare pressmeddelanden har emissionskapital som tidigare tillförts Bolaget investerats i fastigheter i Laholm, Osby, Borgholm, Eslöv, Karlskrona, Kalmar och Huskvarna.

Vi är nöjda med det fastighetsbestånd vi idag innehar och ser med tillförsikt fram emot att utöka fastighetsportföljen genom förvärv av väl underhållna fastigheter på intressanta tillväxtorter, kommenterar VD Daniel Gorosch.

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD, Daniel Gorosch, daniel.gorosch@svenskabostadsfonden.se mobil 076 148 51 03, eller besök bolagets hemsida www.sbf14.se

Denna information är sådan information som Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande onsdagen den 27 februari 2019 kl. 11.20.