NAV per A-aktie i SBF Bostad AB (publ) per den 31 december 2021

· NAV per A-aktie uppgick per den 31 december 2021 till 14 950 kronor.· Fastighetsbeståndet marknadsvärderades per den 31 december 2021 till 2,938 miljarder kronor. Vid beräkning av NAV har bolaget utgått från det egna kapitalet för aktuell period med avdrag för stamaktierna samt eventuell vinstdelning och lagt tillbaka uppbokad latent skatteskuld, dividerat med totalt […]

SBF tillträder åtta nya fastigheter i Nässjö och öppnar nytt kontor i Huskvarna/Jönköping 

SBF (Svenska Bostadsfonden) slutförde den 31 januari ett förvärv om 81 lägenheter i åtta fastigheter i centrala Nässjö. Underliggande fastighetsvärde uppgår till 92,5 miljoner kronor och förvärvet görs via bolag för Svenska Bostadsfonden Institutions räkning.  Fastigheterna är i gott skick och förväntas leverera ett tryggt och säkert kassaflöde från dag ett. Vidare stärker SBF sin […]

SBF Bostad AB (publ) – Förvärv av tre bostadsfastigheter i Kalmar kommun

SBF Bostad AB (publ) har idag ingått avtal om förvärv, via bolag, av tre mycket välunderhållna fastigheter i Rockneby i Kalmar kommun. Affären omfattar totalt 55 lägenheter och en uthyrningsbar yta uppgående till 3 080 kvadratmeter. Fastigheterna förvärvas för ett överenskommet marknadsvärde om 52 miljoner kronor. Säljare är en lokal fastighetsägare. Tillträde beräknas ske i […]

Förändring av antalet aktier och röster i SBF Bostad AB (publ)

SBF Bostad AB (publ) (”Bolaget”) genomförde under oktober-december 2021 nyemission till privata och professionella investerare samt en riktad nyemission enligt tidigare offentliggjorda pressmeddelanden. Totalt har 20 276 nya A-aktier registrerats hos Bolagsverket i december 2021. Den sammanlagda emissionslikviden uppgick till 263 588 000 kronor. Per den 30 december 2021 uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 127 […]

SBF Bostad AB (publ) – Stort intresse för teckning av A-aktier i nyemission

Teckningsperioden för nyemissionen i SBF Bostad AB (publ) “Bolaget” löpte ut fredagen den 12 november 2021 och styrelsen har idag fattat beslut, baserat på inkomna anmälningssedlar, om tilldelning av totalt 10 000 A-aktier till teckningskursen 13 000 per A-aktie, vilket totalt utgör 130 miljoner kronor. Med anledning av det stora intresset för Bolagets A-aktier, ser styrelsen över möjligheten att […]

SBF Bostad tar plats i MSCI Global Micro Cap Index

MSCI är sedan mer än 50 år världens ledande leverantör av index. MSCI uppdaterar löpande sina index och presenterade den 12 november vilka bolag som ska ingå i MSCI World Micro Cap Index. SBF Bostad AB (publ) har valts ut att vara ett av dessa bolag och kommer ingå i MSCI World Micro Cap Index […]

NAV per A-aktie i SBF Bostad AB (publ) per den 30 september 2021

• NAV per A-aktie uppgick per den 30 september 2021 till 15 100 kronor.  • Fastighetsbeståndet marknadsvärderades per den 30 september 2021 till 2,793 miljarder kronor.  Vid beräkning av NAV har bolaget utgått från det egna kapitalet för aktuell period med avdrag för stamaktierna samt eventuell vinstdelning och lagt tillbaka uppbokad latent skatteskuld, dividerat med […]

SBF Bostad AB (publ) – externa fastighetsvärderingar

Utkast av externa värderingar per den 30 september 2021, som JLL Valuation AB (JLL) tagit fram på uppdrag av SBF Bostad, indikerar en ökning av värdet på fastighetsportföljen med cirka 7 procent sedan den 30 juni 2021. Värderingarna inkluderar även investeringar som bolaget gjort under perioden. I absoluta tal är värdestegringen cirka 170 miljoner kronor […]

SBF Bostad AB (publ) – förvärv av fastigheter i Staffanstorp – nyemission pågår

Fastighetsförvärv SBF Bostad AB (publ) har idag fattat beslut om förvärv, via bolag, av två hyresfastigheter i Staffanstorp. Fastighetsbestånden består sammanlagt av 101 lägenheter och har en total uthyrningsbar yta uppgående till knappt 12 000 kvadratmeter. Bestånden har förvärvats på en nivå som ligger i linje med fastställd strategi vad avser direktavkastning och kvalitet. Fastighetsbestånden […]

Förändring av antalet aktier och röster i SBF Bostad AB (publ)

SBF Bostad AB (publ) (”Bolaget”) genförde under oktober 2020 nyemission till privata och professionella investerare. I emission har 1 320 A-aktier till ett värde av 73 260 000 kronor tecknats, registrerats, emitterats och levererats till investerarna. Per den 30 november 2020 uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 14 696, varav 2 500 aktier utgör […]